Phía Tây

Hà Giang có một phía tây đẹp nao lòng. Một phía tây bị bỏ quên, ít được dân du lịch…